TARIFES Y ABONAMENTS

 

TARIFES


Al bus, el bitllet només es pot pagar en efectiu amb paper moneda de fins a 20 euros. En el cas de bitllets de transport amb un preu superior a 20 euros, l’usuari té dret a utilitzar paper moneda de fins a 50 euros (BOIB núm. 24, 19/02/2015).

L10 Maó – Aeroport
Maó – Aeroport 2,80 €
Maó – POIMA 1,80 €
   
L15 Maó Centre Ciutat
Maó Centre 1,80 €
   
L19 Llucmaçanes
Maó – Llucmaçanes 1,80 €
   
L11 Estació d’autobusos – Estació Cos Nou
Maó – Estació Cos Nou 1,80 €
   
L61 Ciutadella – Cala Blanes – Dofins – Cala Forcat
Cituadella – Cala Blanes/Cala Forcat 1,70 €
Cala Blanes – Cala Forcat 1,05 €
Cala Blanes/Cala Forcat – Cala Bosch/Son Xoriguer 2,65 €
Cala Blanes/Cala Forcat – Cala Blanca/Santandría 2,05 €
Cala Blanes/Cala Forcat – Sa Caleta 2,05 €
   
L62 Ciutadella – Cala Morell – La Vall
Ciutadella – Cala Morell 2,05 €
Cituadella – La Vall 3,15 €
Cala Morell – La Vall 1,70 €
   
L64 Ciutadella – Caleta – Cala Blanca – Santandria
Ciutadella – Caleta 1,60 €
Ciutadella – Cala Blanca/Santandría 1,70 €
Ciutadella – Port Son Blanc 1,60 €
Cala Blanca – Santandría 1,05 €
Cala Blanca/Santandría – Cala Bosch/Son Xoriguer 1,70 €
Cala Blanca/Santandría – Cala Blanes/Cala Forcat 2,05 €
Cala Blanca/Santandría – Sa Caleta 1,60 €
   
L65 Ciutadella – Caleta – Cala Bosch – Son Xoriguer
Ciutadella – Caleta 1,60 €
Ciutadella – Cala Bosch/Son Xoriguer 2,05 €
Cala Bosch – Son Xoriguer 1,05 €
Cala Bosch/Son Xoriguer – Cala Blanes/Cala Forcat 2,65 €
Cala Bosch/Son Xoriguer – Cala Blanca/Santandría 1,70 €
Cala Bosch/Son Xoriguer – Sa Caleta 1,70 €
   
L66 Ciutadella – Son Saura
Ciutadella – Son Saura 3,15 €
   
L68 Ciutadella – Cala Turqueta
Ciutadella – Cala Turqueta 5,15 €
   
L69 Ciutadella – Macarella
Ciutadella – Macarella 4,65 €

 

 

ABONAMENTS 


T-GENERAL

 

A qui s’adreça?

Als usuaris no inclosos en els perfils de les targetes T-Més i T-Jove.
 
Quins avantatges té?
– Permet carregar els abonaments T-10 i T-40 de forma simultània. Es poden tenir carregats fins a tres abonaments diferents.
– Permet obtenir, aplicats a aquests abonaments, els descomptes en matèria de transports en el cas de ser membre de família nombrosa.
 
Quan caduca?
– No caduca mai.
Membres de famílies nombroses: el descompte caduca quan a l’usuari li caduca el títol de família nombrosa i es pot renovar presentant un document en vigor que acrediti la condició de família nombrosa.
 
On es pot obtenir?
A qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà del Consell Insular de Menorca (SAC).
 
Quant costa?
– La primera expedició és gratuïta.
– En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o ruptura de la targeta, el titular ha d’abonar la taxa corresponent per l’emissió d’un duplicat. S’eximeix del pagament de la taxa d’emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.
 
Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?
– Una fotografia de carnet, no necessària en el cas d’expedició directa al Servei d’Atenció Ciutadana.
– Una fotocòpia del DNI o altra documentació acreditativa.
Membres de famílies nombroses: poden obtenir els descomptes addicionals als abonaments presentant amb la sol·licitud la fotocòpia del títol de família nombrosa.
 
TIPUS ABONAMENT
T-10
– 10 viatges que caduquen als 100 dies, comptadors des del dia que s’utilitza per primera vegada.
– Per a usuaris que utilitzen el transport públic esporàdicament.
T-40
– 40 viatges que caduquen als 60 dies, comptadors des del dia que s’utilitza per primera vegada.
– Per a usuaris que utilitzen el transport públic quotidianament.
 
On es poden carregar?
– Al bus
 
Quant costen?
Depèn del nombre de salts del trajecte:

SALTS T10 T40
0 SALTS 11.45€ 32.65€
1 SALT 21.55€ 61.50€
2 SALTS 35.30€ 100.85€

T-MES

A qui s’adreça?
Als usuaris que siguin jubilats, pensionistes, persones en atur o en risc d’exclusió social i discapacitats que compleixin algun d’aquests requisits:
a. Tenir el certificat de reconeixement de minusvalidesa, expedit per l’equip de valoració i orientació del centre base de Palma, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %.
b. Tenir el reconeixement de mobilitat reduïda expedit per l’equip de valoració i orientació del centre base de Palma.
c. Tenir el reconeixement de discapacitat psíquica expedit per l’equip de valoració i orientació del centre base de Palma.
 
Quins avantatges té?

 • Permet utilitzar el transport públic amb un descompte del 50 % del preu del bitllet senzill.
 • Permet obtenir, aplicats a aquests abonaments, els descomptes en matèria de transports en el cas de ser membre de família nombrosa.

Quan caduca?
La caducitat de la targeta dependrà del requisit establert per a la seva obtenció:
a. Persones amb discapacitat: Caduca en la data de la propera revisió del certificat de minusvalidesa i es pot renovar presentant el certificat de minusvalidesa renovat corresponent. En els cas de discapacitat definitiva, s’ha de renovar la targeta cada 5 anys presentant el document en vigor que acrediti la identitat de l’usuari i el certificat de discapacitat corresponent.
b. Persones en atur: Caduca cada tres mesos i es pot renovar coincidint amb la data de renovació del certificat del SOIB que acrediti la seva situació i aportant el certificat acreditatiu de ser beneficiari d’una prestació que no superi el salari mínim interprofessional 2016 (SMI).
c. Persones en situació o risc d’exclusió social: Caduca cada sis mesos i es pot renovar aportant un certificat dels serveis socials de l’ajuntament corresponent que acrediti aquesta situació.
d. Persones jubilades o pensionistes: Caduca cada 5 anys i es pot renovar presentant un document en vigor que acrediti la identitat de l’usuari.
*Membres de famílies nombroses: El descompte caduca quan a l’usuari li caduca el títol de família nombrosa i es pot renovar presentant un document en vigor que acrediti la condició de família nombrosa.
 

On es pot obtenir?
A qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà del Consell Insular de Menorca (SAC).
 

Quant costa?

 • La primera expedició és gratuïta.
 • En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o ruptura de la targeta, el titular ha d’abonar la taxa corresponent per l’emissió d’un duplicat. S’eximeix del pagament de la taxa d’emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

 • Una fotografia de carnet, no necessària en el cas d’expedició directa al Servei d’Atenció Ciutadana.
 • Una fotocòpia del DNI o altra documentació acreditativa.

a. En els casos de persones residents a Menorca amb discapacitat han d’adjuntar a la sol·licitud:

 • Fotocòpia de la documentació que acrediti un dels requisits exposats:
 • Certificat de reconeixement de minusvalidesa, expedit per l’equip de valoració i orientació del centre base de Palma, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %.
 • Reconeixement de mobilitat reduïda expedit per l’equip de valoració i orientació del centre base de Palma.
 • Reconeixement de discapacitat psíquica expedit per l’equip de valoració i orientació del centre base de Palma.

b. En els casos de persones residents a Menorca que actualment estiguin en atur i que tenguin uns ingressos que no superin el salari mínim interprofessional 2016 (SMI), un dels certificats següents:

 • De cobrar el subsidi per a desocupats en un import inferior a l’SMI.
 • De percebre altres ajuts per imports també inferiors a l’SMI.
 • D’estar inscrits en el SOIB en recerca d’ocupació però sense percebre cap mena de prestació.

c. En els casos de persones residents a Menorca en situació o risc d’exclusió social:

 • Certificat dels serveis socials de l’ajuntament corresponent que acrediti aquesta situació.

 * Membres de famílies nombroses: poden obtenir els descomptes addicionals presentant, amb la sol·licitud, la fotocòpia del títol de família nombrosa.


T-JOVE

A qui s’adreça?
Als usuaris menors de 22 anys, i als estudiants fins a 30 anys que acreditin l’assistència amb caràcter presencial i de manera regular a centres d’ensenyament mitjà o universitari a poblacions diferents al lloc de residència.
 
Quins avantatges té?
– Permet carregar els abonaments T-21, T-10 i T-40 de forma simultània; es poden tenir carregats fins a tres abonaments diferents.
– Permet obtenir, aplicats a aquests abonaments, els descomptes en matèria de transports en el cas de ser membre de família nombrosa.
 
Quan caduca?
– Quan l’usuari compleix 22 anys.
* Membres de famílies nombroses: El descompte caduca quan a l’usuari li caduca el títol de família nombrosa i es pot renovar presentant un document en vigor que acrediti la condició de família nombrosa.
 
On es pot obtenir?
A qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà del Consell Insular de Menorca (SAC).
 
Quant costa?
– La primera expedició és gratuïta.
– En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o ruptura de la targeta, el titular ha d’abonar la taxa corresponent per l’emissió d’un duplicat. S’eximeix del pagament de la taxa d’emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.
 
Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?
– Una fotografia de carnet, no necessària en el cas d’expedició directa al Servei d’Atenció al Ciutadà.
– Una fotocòpia del DNI o altra documentació acreditativa.
 
*Membres de famílies nombroses: poden obtenir els descomptes addicionals als abonaments presentant amb la sol·licitud la fotocòpia del títol de família nombrosa.
 
 
TIPUS ABONAMENT
 
T-10
– 10 viatges que caduquen als 100 dies, comptadors des del dia que s’utilitza per primera vegada.
– Per a usuaris que utilitzen el transport públic esporàdicament.
 
T-40
– 40 viatges que caduquen als 60 dies, comptadors des del dia que s’utilitza per primera vegada.
– Per a usuaris que utilitzen el transport públic quotidianament.
 
On es poden carregar?
– Al bus
 
Quant costen?
Depèn del nombre de salts del trajecte:

SALTS T10 T40
0 SALTS 11.45€ 32.65€
1 SALT 21.55€ 61.50€
2 SALTS 35.30€ 100.85€